Wydawca witryny internetowej

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o ., Polska, z kapitałem zakładowym w wysokości 9 922 750,00 złotych, z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.St.Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000021439. Numer VAT: 778-00-22-310.
Główny Redaktor: Paweł Dzięgielewski
Adres e-mail: marketing@b-m.pl

Kontakt
W przypadku wszelkich informacji dotyczących działania lub użytkowania Witryny internetowej proszę kontaktować się z marketingiem: marketing@b-m.pl lub obsługą klienta.

Polityka prywatności

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o , której siedziba znajduje się w Izabelinie – Dziekanówku (zwana dalej „Spółką” lub „My”), działająca w charakterze niezależnego administratora danych, informuje Państwa o sposobach przetwarzania (tj. zbierania, wykorzystywania i udostępniania) Państwa danych osobowych za pośrednictwem tej witryny internetowej (zwanej dalej „Witryną internetową“) i korzystania z powiązanych usług („zwanych dalej „Usługami”) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w sprawie ochrony danych osobowych, w szczególności: (i) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781); (ii) Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej „RODO”), które weszło w życie dnia 25 maja 2018 r.; oraz (iii) wszelkimi innymi aktami normatywnymi, zarządzeniami, rozporządzeniami lub przepisami, które zostaną uchwalone przez właściwy krajowy lub europejski organ nadzoru (zwanymi dalej łącznie „Obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych”).
Spółka jest podmiotem należącym do MONNOYEUR, francuskiej grupy kapitałowej, której spółka-matka ma siedzibę pod adresem 117, rue Charles Michels – 93200 Sainte-Denis FRANCJA.

1.Jaki jest zakres niniejszej polityki?

Spółka przetwarza dane osobowe (tj. wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą, zwaną „Podmiotem danych”), które Państwa dotyczą, a które są przetwarzane za pośrednictwem Witryny internetowej i na potrzeby korzystania z Usług, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce („Polityka prywatności”).
Niniejsza Polityka prywatności oraz Polityka dotycząca plików cookie, dostępna na stronie https://bergerat-used.com/pl/strona-glowna/, dotyczy wszystkich użytkowników, w tym użytkowników korzystających z Witryny internetowej i Usług bez rejestracji lub subskrypcji określonej usługi (zwanych dalej łącznie „Użytkownikami”).

2.Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy?

Spółka zbiera (1) dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie przekazał Spółce oraz (2) indywidualne dane dotyczące poruszania się po witrynie internetowej związane z uzyskiwaniem dostępu do Witryny i Usług oraz korzystaniem z nich. W szczególności Spółka zbiera następujące informacje:

 • Dane osobowe, które dobrowolnie udostępniają Państwo Spółce: Spółka może gromadzić Państwa dane osobowe (np. imię, nazwisko, e-mail, adres, numer telefonu, NIP itp.) podczas składania zapytania za pomocą formularza online w Witrynie internetowej lub podczas korzystania z naszych Usług;
 • Dane o ruchu w witrynie internetowej: podczas uzyskiwania dostępu do Witryny lub Usług i korzystania z nich Spółka może zbierać informacje o tych wizytach. Na przykład w celu nawiązania połączenia z Witryną internetową lub Usługami nasze serwery otrzymują i zapisują informacje o Państwa komputerze, urządzeniu i przeglądarce, które mogą obejmować między innymi adres IP, typ przeglądarki i inne informacje o oprogramowaniu lub sprzęcie komputerowym. Jeżeli uzyskują Państwo dostęp do Witryny internetowej lub Usług z telefonu komórkowego lub innego urządzenia, Spółka może pobrać unikalny identyfikator urządzenia, dane dotyczące lokalizacji oraz inne informacje identyfikujące to urządzenie. Informacje mogą być również zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia (takich jak pliki cookie przeglądarki, pliki cookie służące do retargetowania, wskaźniki liczby odbiorców, sygnalizatory www (web beacons), technologie Adobe Flash itp.). Technologie te mogą być również wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania informacji o korzystaniu przez Państwa z Witryny internetowej lub Usług, takich jak odwiedzane strony, przeglądane treści online, wykonane wyszukiwania internetowe oraz obejrzane reklamy. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookies

3.W jakim celu zbieramy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe:
a) aby umożliwić korzystanie z Witryny internetowej i Usług;
b) aby oceniać i udoskonalać nasze Usługi oraz ich funkcjonalność;
c) aby poprawiać jakość korzystania z Witryny internetowej i Usług;
d) aby zapewniać Państwu obsługę klienta i odpowiadać na zapytania;
e) aby realizować interesy Spółki; w niektórych przypadkach Spółka może ujawniać Państwa dane osobowe, także jeśli Spółka uważa w dobrej wierze, że takie przetwarzanie jest niezbędne w celu: (i) ochrony, wykonywania, obrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub mienia Spółki lub jej pracowników, agentów i wykonawców (w tym wykonywania naszych umów i warunków korzystania); (ii) ochrony bezpieczeństwa i prywatności Użytkowników lub społeczeństwa; (iii) ochrony przeciw oszustwom lub na potrzeby zarządzania ryzykiem;
f) aby wypełniać obowiązki prawne (w tym obowiązki związane ze świadczeniem Usług i udzielaniem informacji konsumentom) lub odpowiadać na zapytania od organów publicznych i rządowych;
g) aby dostarczyć Państwu towary i/lub usługi zgodnie z umową;
h) z zastrzeżeniem Państwa zgody, wysyłać Państwu wiadomości o charakterze handlowym i/lub nasz newsletter oraz aby udostępniać Państwa dane osobowe naszym zaufanym partnerom biznesowym, w tym podmiotom należącym do MONNOYEUR, aby umożliwić wysyłanie Państwu wiadomości o charakterze komercyjnym.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 • Cele przetwarzania przedstawione w ust. 3 (a)–(e) oraz ust. 3 (g) niniejszej Polityki prywatności są zasadniczo oparte na uzasadnionych interesach administratora danych dla celów prowadzenia Witryny internetowej, odpowiadania na zapytania Użytkowników i świadczenia Usług.W drodze wyjątku: jeśli łączą się Państwo z osobistym kontem/strefą klienta w Witrynie internetowej, w ramach umowy o świadczenie usług ze Spółką, przetwarzanie danych osobowych z tego osobistego konta odbywa się na podstawie umowy, która wiąże Państwa ze Spółką.
 • Cel przetwarzania danych określony w ust. 3 (f) niniejszej Polityki prywatności opiera się na obowiązujących obowiązkach prawnych i regulacyjnych;
 • Cel przetwarzania określony w ust. 3 (h) niniejszej Polityki prywatności jest realizowany na podstawie Państwa zgody, jeśli jest ona wymagana.

5. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

Spółka przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych w ust. 3 powyżej.
Państwa dane osobowe są przechowywane:

 • Przez okres ściśle niezbędny do korzystania z Witryny internetowej, Usług lub na potrzeby Spółki i maksymalnie przez 3 lata od daty ich zebrania w przypadku braku umowy ze Spółką do celów marketingowych;
 • W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia w ramach Usług lub w inny sposób, przez cały czas trwania stosunku umownego, następnie są przechowywane w pośrednich archiwach przez okres odpowiadający ewentualnemu okresowi gwarancji, do którego dodaje się obowiązujący prawnie okres przedawnienia (3 lub 6 lat w większości przypadków, mając na uwadze, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego);
 • W przypadku danych przetwarzanych przez Spółkę w celu wypełnienia obowiązków prawnych – przez czas niezbędny do wykonania tych obowiązków prawnych.
 • Do czasu wycofania zgody – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.
 • Przez okres 25 miesięcy od ich umieszczenia/utworzenia w przypadku plików cookie.

6. Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są zarówno ręcznie, jak i elektronicznie, oraz są chronione odpowiednimi środkami bezpieczeństwa. W tym zakresie, chociaż Spółka stosuje odpowiednie środki administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed kradzieżą, utratą, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją, nie można zagwarantować, że będzie w stanie ochronić się przed wszystkimi istniejącymi ryzykami IT.

7. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

W ramach celów przetwarzania przedstawionych w ust. 3 Polityki prywatności Państwa dane osobowe są przekazywane wewnętrznie w ramach Spółki, do działu sprzedaży i marketingu, działu serwisu oraz działu HR. Spółka może również przekazać Państwa dane osobowe następującym odbiorcom:

 • Inne podmioty należące do MONNOYEUR.
 • Zewnętrzni dostawcy usług, podwykonawcy (tj. dostawcy usług informatycznych, usługodawcy związani z Usługami – w celach poglądowych, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca, eksperci, konsultanci i prawnicy, spółki zaangażowane w potencjalne fuzje, podziały lub inne przekształcenia).
 • Właściwe organy krajowe: w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, a także w kontaktach z wszelkimi organami administracyjnymi lub sądowymi, które mogą tego zażądać lub muszą mieć dostęp do danych w kontekście ewentualnej kontroli lub postępowania sądowego.
 • Zaufani partnerzy biznesowi (tj. aby umożliwić im wysyłanie Państwu wiadomości o charakterze komercyjnym).

8. Czy Państwa dane osobowe są przekazywane za granicę?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do MONNOYEUR i usługodawcom działającym w jego imieniu, którzy mają siedzibę w Unii Europejskiej.
Na pewnym etapie może dochodzić do przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG). Administrator dokonuje tego na podstawie standardowych klauzul ochronnych (art. 46 ust. 2 RODO) oraz – jeśli jest to wymagane – stosuje dodatkowe gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami lub zapewnia inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer.

9. Nieletni poniżej 16. roku życia

Witryna internetowa nie kieruje Usług do osób poniżej 16. roku życia ani nie oferuje Usług takim osobom, a Spółka świadomie nie gromadzi danych osobowych od osób poniżej 16. roku życia lub ogólnie od osób nieletnich.

10. Jakie są obowiązujące środki bezpieczeństwa?

Spółka wdraża wszelkie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych adekwatnego do ryzyka, a w szczególności w celu ochrony danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
Taki sam poziom ochrony jest nałożony umownie przez Spółkę na wszystkich jej podwykonawców. Każdy pracownik Spółki, który podczas wykonywania swoich obowiązków może uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, zobowiązuje się do zachowania ich ścisłej poufności.

11. Jakie są Państwa prawa w zakresie danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w zależności od sytuacji, mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania i przenoszenia oraz do żądania ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jak również do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Mogą Państwo wykonać powyższe prawa, pisząc na następujący adres e-mail: dpo@monnoyeur.com
Jednak informujemy, że Państwa sprzeciw może w praktyce i w zależności od przypadku wpłynąć na uwzględnienie Państwa zapytania o informację, rejestrację lub korzystanie z Usług oferowanych w Witrynie internetowej lub wręcz uniemożliwić uwzględnienie takiego zapytania.
Mają Państwo również prawo złożyć skargę do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

12. Modyfikacje i aktualizacje

Nasza Polityka prywatności jest regularnie poddawana przeglądowi, a wszelkie aktualizacje będą umieszczane na tej stronie internetowej.
Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 31 maja 2021 r..